საქმიანობის სფერო

მთავარი
საქმიანობის სფერო
საქმიანობის სფერო


მომსახურების სფეროები

 


Professional Consulting-ის მომსახურება, მოიცავს  3 მიმართულებას:

 • სრული იურიდიული სერვისი
 • პრობლემური აქტივების მენეჯმენტი
 • HR კონსალტინგი

იურიდიული მომსახურების სფერო:

 • სამოქალაქო სამართალი;
 • საბანკო სამართალი;
 • სახელშეკრულებო სამართალი;
 • სააღსრულებო წარმოების საკითხებზე კონსულტაციები;  
 • საოჯახო სამართალი;
 • შრომის სამართალი;
 • პრივატიზაცია;
 • დაზღვევა;
 • საგადასახადო;
 • კონსტიტუციური;
 • ინტელექტუალური სამართალი;
 • სანივთო სამართალი;
 • გაკოტრების სამართალი;
 • საკორპორაციო სამართალი;
 • სისხლის სამართალი;
 • სასამართლო დავები;

  პრობლემური აქტივების მენეჯმენტი

 • პრობლემურ აქტივებზე ინტენსიური მუშაობა და მისი ანალიზი;
 • კრედიტორებისათვის რეკომენდაციების მიცემა - პრობლემური აქტივების გაჯანსაღების, საჭირო დოკუმენტური თუ ორგანიზაციული პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების კუთხით;
 • პრობლემური აქტივებზე მომუშავე პირებისათვის, განყოფილებების სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაციის მიზნით პროცედურების შემუშავებაზე რეკომენდაციები და მათ შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება.
 • პრობლემურ აქტივებზე მომუშავე პირების, განყოფილებების მუშაობის პროცედურების სწორად შესრულების შეფასება;
 • პრობლემური აქტივებზე მუშაობის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და განხორციელება;
 • ინტენსიური მენეჯმენტის ქვეშ მყოფი პრობლემურ აქტივებზე მომუშავე პირების საქმიანობის ეფექტურობისა და პროფესიონალიზმის ასამაღლებლად - კრედიტორისათვის რეკომენდაციები.
 • ვადაგადაცილებული პრობლემური აქტივების კომიტეტის ორგანიზებაზე და ჩატარებაზე რეკომენდაციები.
 • ვადაგადაცილებული პრობლემური აქტივების რესტრუქტურიზაციაზე რეკომენდაციები და  მონაწილეობის მიღება;
 • სასამართლოში არსებული პრობლემური აქტივების მიმართ კოორდინირებული გეგმის ჩამოყალიბებაზე, შესრულებასა და კონტროლზე რეკომენდაციები.
 • პრობლემურ აქტივებზე მომუშავე პირთა ტრენინგები;
 • პრობლემურ აქტივებზე მომუშავე ჯგუფების ჩამოყალიბებაზე რეკომენდაციები;
 • პრობლემური აქტივების უკეთ მართვის მიზნით რეპორტებისა და სოფტების დანერგვაზე რეკომენდაციები, მათ დანერგვაში მონაწილეობის მიღების ჩათვლით. 

  HR კონსალტინგი:

 • HR კანცელარიის შექმნა:
 • კვალიფიციური კადრების დაქირავება;
 • შრომის ხელშეკრულება;
 • სამუშაოს შეფასების მართვის სისტემი;
 • კადრების განვითარება, ტრენინგები;
 • სამოტივაციო სისტემების შემუშავება;
 • რეკომენდაციები CSR მიმართულებით;
 • კვლევეა.