ბმულები

მთავარი
ბმულები

     სსიპ “ლევან სამხარაულის სახელობის - სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო” 2004 წლის 4 ნოემბერს ჩამოყალიბდა. ექსპერტიზის ბიურო წარმოადგენს სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულებას, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს და მისი ...

საიტზე გადასვლა

     სამართლიანი და გამჭვირვალე საგადასახადო/საბაჟო ადმინისტრირებითა და მაღალი ხარისხის მომსახურების გაწევით, საბიუჯეტო შემოსულობების მობილიზება; ეკონომიკური, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის ღონისძიებებში მონაწილეობა.

საიტზე გადასვლა

      აღსრულების ეროვნული ბიუროს ისტორია 2000 წლიდან აითვლება, მანამდე არსებობდნენ სასამართლო აღმასრულებლები,  რომლებიც განთავსებულნი იყვნენ სასამართლოს შენობაში.   სასამართლო აღმასრულებლები ახდენდენ სასამართლო გადაწყ...

საიტზე გადასვლა

     საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმოადგენს ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებას. სამინისტროს უმთავრესი მიზანია სამართალდარღვევათა რიცხვის შემცირება, მოქალაქეთა მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, მათი უფლებების...

საიტზე გადასვლა

     საქართველოს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და აკონტროლებს მთავრობის საქმიანობას. ამჟამად საქართველოს პა...

საიტზე გადასვლა

     საქართველოს იუსტიციის სისტემის ისტორია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის პარალელურად ვითარდებოდა. დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში კანონშემოქმედებითი ტრადიცია სახელმწიფო პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან ერთად 

საიტზე გადასვლა